Onze

algemene voorwaarden

1. Identiteit van de dienstverlener

WH bv, verder Weilandshof

Maatschappelijke zetel: Turnhoutsebaan 625, 2110 WIJNEGEM

Ondernemingsnummer: 0769.994.314

BTW-nummer: BE0 769.994.314

Telefoon: 0475. 618.328

E-mail: info@weilandshof.be

2. Toepassingsgebied

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere, zowel op consumenten als op niet-consumenten, beiden aangeduid als ‘klant’. Waar nodig wordt een onderscheid gemaakt waarbij de termen ‘consument’ en ‘niet-consument’ aanduiden op wie de bepaling van toepassing is.

De eventuele nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bedingen.

2.2. Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst of bestelling die Weilandshof aangaat. Dit geldt zowel voor overeenkomsten afgesloten binnen de lokalen van Weilandshof als daarbuiten en ongeacht het communicatiemiddel (niet-limitatief: e-mail, telefoon, fax,…) waarmee de overeenkomst of bestelling tot stand wordt gebracht.

3. Aangeboden diensten

3.1. Weilandshof biedt (niet-limitatief) de volgende diensten aan: verhuur feestzaal, aanbieden drankenformules, verhuur catering (in de ruime zin), levering van bereide gerechten, verhuur stoelhoezen, verhuur horecamateriaal,…

3.2. Tenzij een specifieke andere formule werd overeengekomen, wordt elke geleverde dienst afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Offertes, brochures, aanbiedingen en opties

4.1.  Alle offertes en aanbiedingen van Weilandshof zijn vrijblijvend en binden haar niet, behoudens ondertekening van het contract door beide partijen; dan wel na een schriftelijke tegenbevestiging van de definitieve opdracht per mail, post of fax door Weilandshof

4.2. De offerte of aanbieding kan enkel betrekking hebben op de erin vermelde prestaties, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

4.3. De offerte, aanbieding of optie is slechts geldig gedurende de daarin opgenomen termijn. In ieder geval vervallen offertes en aanbiedingen na 21 kalenderdagen.

Wanneer een optie wordt genomen op de zaal wordt deze gedurende drie weken ter beschikking gehouden, waarna de optie vervalt.

4.4. De brochures zijn louter informatief en vrijblijvend en binden Weilandshof niet.

De daarin vermelde prijzen zijn louter indicatief en onderhevig aan wijzigingen. De effectieve prijzen kunnen slechts blijken uit een door beide partijen ondertekend contract; dan wel na een schriftelijke tegenbevestiging van de definitieve opdracht per mail, post of fax door Weilandshof.

5. Bevestiging en voorschotten

5.1. Voor prestaties waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal personen, dient het aantal personen ten laatste twaalf werkdagen voor het leveren van de prestaties schriftelijk te worden doorgegeven.

Een meerkost wordt steeds in rekening gebracht voor prestaties geleverd buiten de offerte, bijvoorbeeld (niet-limitatief) voor extra aanwezige personen.

5.2. De gekozen formule en timing worden eveneens ten laatste twaalf werkdagen voor het leveren van de prestaties schriftelijk aan Weilandshof overgemaakt. Bij gebreke hieraan kan Weilandshof het goede verloop van de prestaties niet garanderen en heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder termijn of vergoeding. Betaalde voorschotten worden desgevallend niet teruggestort.

5.3. Bij reservatie van de zaal is een voorschot van €500 verschuldigd. 

Uiterlijk zes weken voor het leveren van de prestaties is een tweede voorschot van 60% van het geschatte totaalbedrag op de offerte verschuldigd.

Tenzij anders overeengekomen in de offerte, dient het resterende saldo uiterlijk 7 werkdagen na de factuurdatum betaald te worden.

6. Prijs en betaling

6.1. Tenzij anders overeengekomen is de factuur steeds contant betaalbaar op de factuurdatum en in de aangeduide munt.

6.2. Weilandshof behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde eenzijdig aan te passen.

Een indexatie van de prijzen is steeds mogelijk vanaf dat de foodcost met 10% stijgt. In dat geval zal de prijs evenredig toenemen.

6.3. Bij niet-tijdige betaling door de klant houdt Weilandshof zich het recht voor al haar verbintenissen op te schorten, ook in geval van niet-foutieve tekortkoming. Dit recht strekt zich ook uit tot de verbintenissen die geen betrekking hebben op de niet-tijdige betaling.

6.4. Bij niet-tijdige betaling is op het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1,5% per maand verschuldigd. Bijkomend is een schadevergoeding van 10% op het totaal bedrag verschuldigd, met een minimum van €125.

7. Annulering

7.1. De annulering door de klant dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren.

7.2. Een annulering binnen de zes maanden voorafgaand aan het leveren van de prestaties geeft geen recht op teruggave van de betaalde waarborg. In dat geval zal de waarborg een forfaitaire schadevergoeding uitmaken.

Een annulering binnen de zes weken voorafgaand aan het leveren van de prestaties resulteert in de niet-terugbetaling van het tweede voorschot van 60% van het geschatte totaalbedrag op de offerte. Indien het voorschot nog niet werd voldaan, zal dit alsnog verschuldigd zijn. In beide gevallen zal de eerste waarborg, vermeerderd met 60% van de totaalprijs verschuldigd zijn ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Een annulering binnen de tien dagen voorafgaand aan het leveren van de prestaties resulteert in het aanrekenen van 70% van het geschatte totaalbedrag op de offerte, hetgeen verschuldigd zal zijn ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

7.3. Na annulering door de klant kunnen reeds betaalde voorschotten worden aangewend op een andere prestatiedatum binnen het jaar na de oorspronkelijke prestatiedatum, evenwel slechts na uitdrukkelijke aanvaarding door Weilandshof.

7.4. De klant kan een andere klant aanbrengen die zijn verbintenissen overneemt op de prestatiedatum. Desgevallend dient de aangebrachte klant uitdrukkelijk door Weilandshof te worden aanvaard en worden deze algemene voorwaarden op hem van toepassing.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door Weilandshof dient schriftelijk, omstandig en aangetekend aan Weilandshof te worden overgemaakt. Gezien de aard van de prestaties dienen klachten te worden overgemaakt binnen de twee dagen na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de klant om enige remedie te kunnen eisen.

8.2. De aansprakelijkheid van Weilandshof is in ieder geval steeds beperkt tot het op eigen kosten herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle andere indirecte of immateriële schade.

8.3. Ten aanzien van niet-consumenten kan Weilandshof niet aansprakelijk zijn voor haar lichte, zware of opzettelijke fout.

Ten aanzien van consumenten kan Weilandshof niet aansprakelijk zijn voor haar lichte fout.

8.4. De klant is steeds aansprakelijk voor de schade en/of diefstal die door hem of zijn genodigden wordt aangericht aan de infrastructuur (gebouw, tuin, inrichting, meubels, goederen,…) van Weilandshof.

8.5. Weilandshof kan in geen geval aansprakelijk zijn voor diefstal of schade aan bezittingen van personen die deze achterlaten in de vestiaire.

8.6. Weilandshof is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aangericht op de omliggende parkings.

8.8. Weilandshof is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder, doch niet-limitatief, ongevallen met springkastelen).

De huur en het gebruik van een springkasteel is steeds op risico van de klant, die deze zelf rechtstreeks dient te huren. Weilandshof kan de klant wel vrijblijvend firma’s aanbevelen, uiteraard zonder enige aansprakelijkheid. Springkastelen dienen steeds op de door Weilandshof aangeduide plaats te worden opgesteld.

9. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen Weilandshof en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar Weilandshof haar maatschappelijke zetel heeft. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Maak

een afspraak

We nemen persoonlijk contact op de manier die je zelf hebt aangegeven.